getcover4bestelauto.nl is een merknaam van Getcover Bedrijfsverzekeringen BV. Dit bedrijf, gevestigd aan Dorpstraat 65 6931 BD Westervoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.getcover.nl
Dorpstraat 65 6931 BD Westervoort
+31(0)6-42066799
Vito Papa is de Functionaris Gegevensbescherming van Getcover Bedrijfsverzekeringen BV.
Hij is te bereiken via info@getcover.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Getcover Bedrijfsverzekeringen BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat uw gebruik maakt van onze diensten en/of omdat uw deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw bedrijfsverzekering (en)
 • Lijst met contactgegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@getcover.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Getcover Bedrijfsverzekeringen BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw premiebetaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Indien van toepassing, het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Getcover Bedrijfsverzekeringen BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Getcover Bedrijfsverzekeringen BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Getcover Bedrijfsverzekeringen BV tussen zit.

Hoe lang we uw persoons en/of bedrijfsgegevens bewaren:
Getcover Bedrijfsverzekeringen BV bewaart uw persoons- en/of bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van uw gegevens:

 • Personalia, 7 jaar vanwege wettelijke redenen;
 • Adres , 7 jaar vanwege wettelijke redenen;
 • Afgesloten verzekeringen, 7 jaar vanwege wettelijke redenen.

Delen van uw gegevens met derden:
Getcover Bedrijfsverzekeringen BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Getcover Bedrijfsverzekeringen BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Getcover Bedrijfsverzekeringen BV gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar websites. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw, eventuele, toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Getcover Bedrijfsverzekeringen BV. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@getcover.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .
Getcover Bedrijfsverzekeringen BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:
Getcover Bedrijfsverzekeringen BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op via info@getcover.nl.